ترجمه برگه های مالیاتی (برگ قطعی، برگ تشخیص و قبض پرداخت مالیات)

جهت ترجمه مدارک مالیاتی اولویت با برگ قطعی مالیات است که در صورت موجود بودن فیش های واریزی مهر شده آنها نیز بهمراه مالیات قطعی قابل ترجمه هستند. در صورت…

ادامه خواندن ترجمه برگه های مالیاتی (برگ قطعی، برگ تشخیص و قبض پرداخت مالیات)

ترجمه مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت

ترجمه رسمی ریز نمرات و دانشنامه های صادره از وزارت بهداشت تنها با مهر وزارت بهداشت در پشت مدارک شما ممکن می باشد، مهر برجسته بوده و متن همراه آن…

ادامه خواندن ترجمه مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت

ترجمه سند ملک

  • Post category:اسناد

سند ملک دفترچه ای و سند ملک تک برگی به تنهایی با داشتم مهر اداره ثبت اسناد معتبر بوده و قابل ترجمه رسمی هستند. سند ملک تک برگی بایستی هولوگرام…

ادامه خواندن ترجمه سند ملک

ترجمه کارت ملی

  • Post category:اسناد

ترجمه رسمی کارت تنها با ارائه کارت ملی به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. کارت ملی های قدیمی و تاریخ گذشته نیز با…

ادامه خواندن ترجمه کارت ملی

ترجمه شناسنامه

  • Post category:اسناد

ترجمه رسمی شناسنامه تنها با ارائه شناسنامه به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. ترجمه کلیه صفحات شناسنامه و همه ی محتوای آن وظیفه…

ادامه خواندن ترجمه شناسنامه