ترجمه برگه های مالیاتی (برگ قطعی، برگ تشخیص و قبض پرداخت مالیات)

جهت ترجمه مدارک مالیاتی اولویت با برگ قطعی مالیات است که در صورت موجود بودن فیش های واریزی مهر شده آنها نیز بهمراه مالیات قطعی قابل ترجمه هستند. در صورت نداشتن برگ مالیات قطعی عملکرد می توان برگ تشخیص مالیات بر درآمد را نیز ترجمه نمود. همچنین ذیل ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مودی میتواند درخواست گواهی مفاصا حساب نمایند که سالهای پرداخت شده و سالهای در دست بررسی در آن قید می گردد.

نمونه فرم 235

ماده 235ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مودی تسلیم کند.

دیدگاهتان را بنویسید