ترجمه رسمی

روند ترجمه رسمی به ترجمه اسناد و مدارکی که قابلیت ترجمه رسمی دارند، توسط یک دفتر ترجمه رسمی و چاپ آن برروی سربرگ قوه قضاییه و همچنین ممهور شدن آن به مهر مترجم رسمی تایید شده دادگستری گفته می شود. 

اسناد و مدارک قابل ترجمه رسمی بطور معمول به بخشهای ذیل قابل تقسیم است: