ترجمه رسمی

توجه داشته باشید که ترجمه رسمی:

1- به چاپ متن ترجمه بر روی سربرگ رسمی قوه قضاییه و مهر شدن آن توسط مترجم رسمی در دفتر ترجمه رسمی گفته میشود. که برای این امر مدرک مورد درخواست باید الزامات لازم برای ترجمه رسمی را داشته باشد. تقریبا تمامی این الزامات و شرایط در بخش شرایط ترجمه و تایید قید شده اند. 

2- تایید ترجمه بوسیله دادگستری و  وزارت خارجه یک امر اختیاری است که به درخواست مشتریان انجام میشود، ولی بدون این تاییدات نیز ترجمه با شرایط ذکر شده رسمی است.  (توجه داشته باشید که قوه قضاییه مدارک را تایید مینماید ولی دادگستری در بین مترجمین مصطلح شده است). 

اسناد و مدارک قابل ترجمه رسمی بطور معمول به بخشهای ذیل قابل تقسیم است: