ترجمه سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج در دارالترجمه البرز کرج: سند ازدواج رسمی که بوسیله دفتر ثبت ازدواج ثبت و مهر شده باشد قابل ترجمه رسمی است و برای تایید آن بوسیله دادگستری و وزارت امور خارجه الزاما باید شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج در آن قید شده است بهمراه اصل سند ازدواج برای تاییدات ارسال شود.

در صورت مفقود شدن یا در دسترس نبودن سند ازدواج، شما می توانید از همان دفتر ثبت ازدواج درخواست رونوشت سند ازدواج نمایید. رونوشت سند ازدواج دارای اعتباری یکسان با اصل سند ازدواج جهت ترجمه و تایید دادگستری و وزرات امور خارجه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید