ترجمه سند طلاق

ترجمه رسمی سند طلاق در دارالترجمه البرز کرج: سند طلاق رسمی که بوسیله دفتر ثبت طلاق ثبت و مهر شده باشد قابل ترجمه رسمی است و برای تایید آن بوسیله دادگستری و وزارت امور خارجه الزاما باید شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج در آن قید شده است بهمراه اصل سند طلاق برای تاییدات ارسال شود.

در صورت مفقود شدن یا در دسترس نبودن سند طلاق، شما می توانید از همان دفتر ثبت طلاق درخواست رونوشت سند طلاق نمایید. رونوشت سند طلاق دارای اعتباری یکسان با اصل سند طلاق جهت ترجمه و تایید دادگستری و وزرات امور خارجه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید