ترجمه شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه تنها با ارائه شناسنامه به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. ترجمه کلیه صفحات شناسنامه و همه ی محتوای آن وظیفه و الزام قانونی دارالترجمه است و نمی توان از مطلب یا صفحه ای چشم پوشی نمود.

شناسنامه
ترجمه شناسنامه

دیدگاهتان را بنویسید