ترجمه فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی در دارالترجمه البرز کرج: در صورتیکه فیش حقوقی از یکی از سازمانها و ادارات دولتی صادر شده و توسط همان نهاد مهر شده باشد قابل ترجمه رسمی و تایید می باشد.

در صورتیکه فیش حقوقی مربوط به شرکتهای خصوصی باشد با مهر همان شرکت قابل ترجمه رسمی است ولی جهت گرفتن تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز است که اصل روزنامه رسمی شرکت و برگ سابقه بیمه یا دفترچه بیمه را نشان دهنده بیمه شدن شما توسط آن شرکت است بهمراه بیاورد.

در صورتیکه روزنامه رسمی شرکت را در اختیار ندارید دارالترجمه رسمی البرز قادر به گرفتن روزنامه رسمی از اداره مربوطه برای شما می باشد.

فیش حقوقی صادره از دفاتر و واحد های صنفی نیز برای تاییدات علاوه بر مهر آن واحد بایستی همراه با مدرک بیمه و جواز کسب آن واحد ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید