ترجمه کارت ملی

ترجمه رسمی کارت تنها با ارائه کارت ملی به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. کارت ملی های قدیمی و تاریخ گذشته نیز با توجه به اینکه هنوز از سوی سازمان ثبت احوال معتبر شناخته می شوند قابل ترجمه رسمی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید