ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل

با توجه به شیوع کرنا و عدم لزوم به حضور د ر مراکز و دانشگاه ها، دانشجویان صرفا می توانند جهت گرفتن گواهی اشتغال به تحصیلی خود بصورت آنلاین و از طریق سامانه سجاد اقدام نمایند و کد صحت گواهی را نیز دریافت نمایند و نیازی به حضور در مرکز آموزشی مربوطه نخواهد بود. جهت ترجمه رسمی همان نسخه آنلاین کافی بوده و نیازی به گرفتن اصل گواهی با مهر زنده نیست.

دیدگاهتان را بنویسید