ترجمه گواهی فنی حرفه ای

نکته: مدارک فنی حرفه ای قدیمی (قبل از سال 92) تنها با تاییدیه فنی حرفه ای شهر صادر کننده قابل تایید هستند و برای این منظور شما باید از دارالترجمه نامه درخواست تاییدیه را به فنی حرفه ای برده و پاسخ آن را برای دارالترجمه بیاورید.

گواهی های فنی حرفه ای جدید از سایت فنی حرفه ای قابل استعلام می باشند و نیازی به تاییدیه ندارند.

ترجمه گواهینامه فنی حرفه ای
ترجمه گواهی فنی حرفه ای

دیدگاهتان را بنویسید