قیمت ترجمه رسمی، تعرفه ترجمه رسمی، نرخ مصوب ترجمه رسمی در سال 1399

قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی البرز بر طبق نرخنامه مصوب محاسبه خواهد شد. قیمت ها به تومان می باشند. لطفا به تبصره ها در پایان نرخنامه توجه کنید. ضمنا هزینه تایید دادگستری برای هر مدرک 65 هزار تومان و تایید خارجه به ازای هر صفحه 6 هزار تومان است. کارمزد گرفتن تاییدات توسط نماینده معرفی شده دفتر به دادگستری و وزارت خارجه نیز برای هر مدرک 10+10 هزار تومان (دادگستری + خارجه) میباشد. درصوتیکه مشتری به شخصه برای گرفتن تاییدات مراجعه نماید بابت این تاییدات کارمزدی پرداخت نمی نماید.  

تبصره 1 :در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود:
الف- ( هزینه های دفتری )کپی، پلمب و … مبلغ 250000  ریال
ب – ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100000 ریال
پ- ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100000  ریال
تبصره 2 :برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طالق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود.
تبصره 3 :هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25 %هزینه ترجمه میباشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب میشود.
تبصره 4 :هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10000 ریال میباشد.
تبصره 5 :منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر میباشد.