ترجمه سند ملک

  • Post category:اسناد

سند ملک دفترچه ای و سند ملک تک برگی به تنهایی با داشتم مهر اداره ثبت اسناد معتبر بوده و قابل ترجمه رسمی هستند. سند ملک تک برگی بایستی هولوگرام…

ادامه خواندن ترجمه سند ملک

ترجمه کارت ملی

  • Post category:اسناد

ترجمه رسمی کارت تنها با ارائه کارت ملی به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. کارت ملی های قدیمی و تاریخ گذشته نیز با…

ادامه خواندن ترجمه کارت ملی

ترجمه شناسنامه

  • Post category:اسناد

ترجمه رسمی شناسنامه تنها با ارائه شناسنامه به دارالترجمه رسمی قابل انجام است و نکته خاص یا پیش نیازی ندارد. ترجمه کلیه صفحات شناسنامه و همه ی محتوای آن وظیفه…

ادامه خواندن ترجمه شناسنامه